بله. طبق قوانین جدید در ترکیه چنانچه در چند نوبت برای امضا کردن به اداره ی پلیس مراجعه نکنید پرونده ی شما بسته خواهد شد و سریعا اقدامات لازم برای بازپس فرستادن شما آغاز می شود