طبق قوانین شما باید در اسرع وقت در اداره مهاجرت ترکیه ثبت نام کنید. این احتمال وجود دارد که سازمان ملل به دلیل ثبت نام نشدن در اداره مهاجرت مصاحبه ی شما را به تعویق بیاندازد. ثبت نام در اداره مهاجرت به نفع شخص پناهجو می باشد چون می تواند از برخی امکانات دولتی اعم از بیمه استفاده کند. چنانچه حدود دو ماه به مصاحبه ی اصلی شما مانده و هنوز در اداره مهاجرت شما را ثبت نام نکرده است حتما با سازمان ملل تماس گرفته و اطلاع دهید. سازمان ملل توسط نماینده ی اداره ی امنیت این مورد را پیگیری خواهد کرد تا اقدامات لازم انجام شود