آسام که در شهرهای مختلف نیز دفاتری دارد همچنان به خدمات مشاوره ای و محلی خود ادامه می دهد و می توانید با مراجعه به آن از خدمات شان استفاده کنید. این خدمات شامل پیگیری و کمک در ارتباط با اقامت شما در ترکیه می باشد