چنانچه  در دفتر اداره مهاجرت ترکیه یا توسط هر کدام از کارکنان با شما بدرفتاری شد حتما باید آن را گزارش دهید. در جلسه ای که سازمان دگرباشان ایرانی در ماه فوریه ۲۰۱۵ با سازمان ملل داشت این مسئله مطرح شد چون چند نفر از دگرباشان با رفتار بد و تحقیر آمیزی مواجه شده بودند. مسئولین سازمان ملل از ما خواستند که به اطلاع شما برسانیم که چنانچه با این مورد مواجه شدید به صورت کتبی آن را بنویسید  زمان مراجعه خود و شرح رفتار آنها را توضیح دهید و به دفتر سازمان ملل ارسال کنید. آنها حتما بررسی کرده و اقدامات لازم را انجام خواهند داد زیرا سازمان ملل هرگونه بدرفتاری و تبعیض به دلیلی گرایش و یا هویت جنسی افراد را تحمل نمی کند