کسانی که به طور قانونی از کشور خارج شده اند، مدرک شناسایی گذرنامه، برای ارائه به کمیساریا کافی است، هرچند می توانند دیگر مدارک هویتی و شناساسی خود را اعم از شناسنامه یا کارت ملی به کمیساریا تحویل دهند؛ اما کسانی که به طور غیرقانونی از کشور خارج شده اند، حتماً باید مدرکی دال بر احراز هویت به کمیساریا ارائه دهند که می تواند شناسنامه یا کارت ملی باشد

به هر حال داشتن مدرک شناسایی خوب بوده و می تواند در چک های امنیتی ای که قبل از ورود به کشور سوم انجام می شود نیز موثر باشد