برای درخواست پناهندگی به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، مدارک تحصیلی نیاز نیست. اساساً برخورداری از حق پناهندگی هیچ ارتباطی با سطح تحصیلات ندارد و داشتن و یا نداشتن مدارک دانشگاهی، تاثیری در روند تصمیم گیری های کمیساریا ندارد. البته ممکن است بنا به کیس، وکیل درخواست مدارک تحصیلی نماید

چنانچه مدرک تحصیلی خود را به همراه داشته باشید می توانید از آن برای بعد از ورودتان به کشور پناهجوپذیر (کانادا٬ امریکا و ...) استفاده کنید برای ادامه تحصیل و یا کاریابی اما در روند پناهندگی شما تاثیری ندارد