ما معمولا به این مدارک نیازی نداریم و تنها لازم داریم که برگه ی ثبت نام شما در سازمان ملل را داشته باشیم اما اگر شما هر مدارکی داشته باشید که به پرونده تان کمک کند می توانید آنها را نیز در اختیار ما قرار دهید