سازمان دگرباشان ایرانی پرونده های شما را پیگیری می کند و تاثیر زیادی در پروسه ی خیلی از پناهجویان ایرانی وچه مستقیم و چه غیر مستقیم دارد. یکی از کارهایی که ما مستقیما برای افرادی که فرم های ثبت نام ما را تکمیل کرده اند انجام می دهیم این است که درخواست می کنیم تاریخ مصاحبه های آنها را زودتر از موعد مقرر انجام دهند و زودتر جواب خود را بگیرند که این نه تنها باعث می شود که دگرباشان پروسه شان را با موفقیت انجام دهند بلکه به صورت غیر مستقیم کمک مالی نیز به آنها است چون اگر به عنوان مثال مصاحبه ی یک نفر یک سال به جلو بیافتد در اصل یک سال در هزینه هایی که می بایست پرداخت کند صرفه جویی شده است. پس سازمان ما هدفش این است که به کوتاه شدن و ساده شدن روند پناهجویان دگرباش کمک کند