این شرایط بسیار خاصی می باشد. معمولا مشکلات زیادی برای شخصی که یک بار درخواست پناهندگی داده و به کشور خود بازکشته است در صورت ورود دوباره به ترکیه پیش می آید. اگر در سری اول بیش از مدت ویزای خود در ترکیه اقامت داشته باشد و یا حتی در پلیس ثبت نام شده باشد و دولت ترکیه بداند که این شخص درخواست پناهندگی داده است ممکن است به مدت ۵ سال ممنوع الورود به ترکیه باشد. اما در هر حال ورود مجدد به ترکیه مستلزم این است که از اول اقدام کرده و مسلما از شما سوال خواهد شد که وقتی به ایران برگشتید اتفاقی برای شما نیافتاده است و چرا دوباره درخواست پناهندگی داده اید و باید حتما دلیل محکم و قانونی ای برای این سوال ها داشته باشید