در حال حاضر تعداد پناهندگان در ترکیه بسیار بیشتر از تعدادی است که امکان اسکان مجدد برای سازمان ملل وجود داشته باشد و خیلی ها ممکن است بیشتر از معمول در ترکیه بمانند. ممکن است با شما تماس گرفته شود تا از شرایط زندگی تان در ترکیه مطلع شوند و این مصاحبه ها بیشتر برای این است که شناسایی کنند چه پناهنده هایی می بایست در اولویت اسکان مجدد قرار بگیرند. به عنوان مثال اگر شخصی کار داشته باشد٬‌کسی از گرایش جنسی او مطلع نشده باشد٬ مشکل خاصی در ترکیه نداشته باشد٬ اینطور تصور می شود که این فرد می تواند مدت بیشتری نیز در ترکیه بماند و در اولویت نیست بلکه کسانی که با مشکلات زیادی به دلیل گرایش یا هویت جنسی شان در ترکیه مواجه هستند در اولویت اسکان مجدد قرار می گیرند