برای اسکان مجدد در کانادا چک امنیتی شما بعد از مصاحبه تان در سفارت کانادا شروع می شود و زمانی سفارت می تواند ویزای شما را صادر کند که هم جواب مدیکال و هم چک امنیتی شما آمده باشد. برای اسکان مجدد در امریکا چند چک امنیتی وجود دارد که شامل هم اف بی آی و هم چک امنیتی ایالت ها می باشد که هم کدام هم تاریخ انقضای مشخصی دارد و از قلا و بعد از آی سی ام سی دوم شما انجام می شود و زمان صدرور ویزا و پرواز شما باید همه ی آن چک ها معتبر باشد