در روزهای ششم و هفتم ماه فوریه ۲۰۱۶ سازمان دگرباشان ایرانی همایش دگرباشان ایرانی را در دنیزلی ترکیه برگزار کرد و فایل های تصویری این همایش در یوتیوب بارگزاری شده است که در اینچا می توانید لینک های آن را ببینید 

Host Day 1 - میزبان روز اول


Day 1 - Safe Sex Workshop and Life Skills Workshop 1 Part 1 روز اول - کارگاه سکس سالم و کارگاه زندگی بهتر ۱ قسمت اول

Day 1 - Life Skill Workshop 1 Part 2 روز اول - کارگاه یک زندگی بهتر ۱ قسمت دوم

Day 1 - Refugee Workshop 1 Part 3 روز اول - کارگاه پناهجویی ۱ قسمت سوم

Day 2 - Life Skill Workshop 2 روز دوم- کارگاه یک زندگی بهتر ۲

Day 2 - Refugee Workshop 2 - Part 1 روز دوم - کارگاه پناهجویی ۲ قسمت اول

Day 2 - Refugee Workshop 2 - Part 2 روز دوم - کارگاه پناهجویی ۲ قسمت دوم

Closing Remark جمع بندی پایانی