بر طبق قوانین جدید کسی می تواند برای شهروندی کانادا اقدام کند که چهار سال در خاک کانادا زندگی کرده باشد و در امتحانات شهروندی نیز قبول شود. بعد از اینکه شهروند کانادا شدید و مراسم سوگند را به پایان رساندید می توانید برای پاسپورت اقدام کنید