برای کسانی که تازه وارد هستند امکاناتی تهیه شده است تا بتوانند در چند هفته ی اول مسکن داشته باشند و پس از آن چمانچه توسط دولت اسپانسر شده باشند حداقل حقوق شهروندی را دریافت می کنند که متاسفانه زیاد نیست و تنها حداقل نیازها را تامین می کند اما اجازه ی کار خواهید داشت و می توانید کار کنید