سیستم خدمات درمانی در کانادا رایگان است و تا زمانی که از طریق پزشک خانواده اقدام کرده و شما را به به سیستم های مختلف پزشکی معرفی کنند هزینه ای نخواهید داشت