بله شما به محض ورود به کانادا از تمام مزایای یک شهروند برخوردار خواهید بود و تنها تا زمان اینکه شهروند کانادا شوید حق رای ندارید. می توانید تحصیل کرده و حتی وام تحصیلی دریافت کنید و اجازه ی کار نیز خواهدی داشت