بله می توانید اما ما این کار را توصیه نمی کنیم زیرا در اروپا با مشکلات بیشتری مواجه خواهید شد و ممکن است از شما بخواهند توضیح دهید که چرا در ترکیه نماندید و حتما باید دلیل قانع کننده ای داشته باشید که جان شما در ترکیه در خطر بوده است و ناچار شدید فرار کنید. البته به غیر از این مورد ممکن است در صورت خروج غیر قانونی دستگیر و زندان شوید