سازمان دگرباشان ایرانی می تواند بعد از دریافت پرونده ی شما اقدام به تحقیق و صدور تاییدیه نماید و گزارش هایی برای تصمیم بهتر در اختیار دولت قرار دهد. شما می بایست فرم ثبت نام پناهجویان را تکمیل کرده تا امکان پیگیری پرونده ی شما وجود داشته باشد