بله شما می توانید در هر کدام از کشورهای اروپایی نیز درخواست پناهندگی دهید و آن کشورها به صورت مستقیم درخواست شما را بررسی و تصمیم گیری می کنند. حتما توصیه می شد که با یک وکیل امور پناهندگی در تماس باشید تا بتوانید درخواست خود را با رعایت شرایط و اصول مربوط به ان کشور ارائه کنید