شما بعد از قبولی درخواست پناهندگی تان می توانید برای اعضای خانواده تان اقدام کنید اما این پروسه ی ساده ای نیست و ممکن است نیاز داشته باشید که درامد کافی برای اسپانسر کردن آنها داشته باشید و اظهارنامه های مالیاتی سالانه ی خود را تکمیل کرده باشید. کسانی که زیر نظر دولت هستند و کمک مالی دریافت می کنند امکان اسپانسر کردن ندارند مگر اینکه ناتوانی جسمی داشته باشند و مورد قبول دولت استانی آنها قرار گرفته باشد

برای اسپانسر کردن می بایست برای بین مدت سه تا ده سال هزینه ها و مسئولیت فرد اسپانسر شده را به عهده بگیرید و توصیه می شود که حتما با یک وکیل مهاجرت همکاری کنید