فرم درخواست کمک مالی تنها برای پناهجویانی است که دگرباش می باشند٬ فرم ثبت نام سازمان دگرباشان ایرانی را تکمیل کرده و در حال حاضر در ترکیه مستقر باشند. در غیر این صورت امکان کمک مالی سازمان در شرایط فعلی موجود نمی باشد. درخواست های کمک مالی بررسی و از طریق ایمیل نتیجه ی ان به شما ارسال می شود. لطفا دقت کنید که اطلاعات درخواست شده را به دفت تکمیل نمایید. شایان ذکر است که تکمیل این فرم به منزله ی دریافت کمک مالی نمی باشد و چنانچه با درخواست شما موافقت شد اطلاعات مورد نیاز جهت واریز پول از شما خواسته خواهد شد

فرم درخواست کمک مالی