تشخيص وضعيت پناهندگى از طريق مصاحبه هاى فردى انجام مي شود. اين مصاحبه ها با كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان راهي است كه پناهجوها مي توانند ادعای خود را با جزئیات ثابت کنند، بطور شخصى توضیح دهند كه دلايل ترک كشور مبدأ خود چه بوده و ترس آنها در صورت بازگشت چه چيزهايى می باشد. بنابراين همه ى اينها به كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان كمك مي كند كه درباره ى ادعاى شخص تصميم گيرى كند. يك افسر ارزیاب نيز مصاحبه را انجام مي دهد، او از پناهجو سوالاتى مي پرسد تا بتواند شرح دلايلى كه باعث ترک كشورش شده را دريافت كند.