تشخيص وضيعت پناهندگى افرادى كه تحت  تعريف پناهندگى قرار مي گيرند يكى از قسمت هاى اصلى عملكرد حمايتى كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مى باشد.  كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان براى حمایت و كمک به كارآمد ترين شيوه با كسانى كه تحت تعریف پناهندگى قرار مي گيرند مصاحبه هاى تعیين وضعیت پناهندگى را انجام مي دهد. اين روند، شامل فراهم كردن يک  راه حل دائم براى آنها نیز مي شود- منظور، خوگیری/ ادغام با كشور ميزبان، فرستادن به كشور ديگر و يا بازگشت اختيارى به وطن خود مي باشد.