تا به امروز، شرایط پذیرش پناهجو توسط کانادا نسبت به چند ماه قبل تغییری نکرده است و تا زمانی که پرونده‌ی تمامی افرادی که به تازگی در اکتبر دو هزار و هفده بعد از دو سال انتظار مصاحبه شده‌اند به سرانجام نرسد گروه جدیدی را پذیرش نخواهد کرد.

حتی اگر در همین هفته هم کانادا اقدام به پذیرش گروه جدید پناهندگان نماید، تا زمانی که تمام افرادی که برای ارجاع به کانادا پرونده‌هایشان در حالت انتظار قرار گرفته پذیرش نشوند پرونده‌های جدید را ارجاع نخواهند داد.

بنابراین در صورتی که پرونده‌ی شما به امریکا ارجاع داده شده است همچنان منتظر روند پرونده‌ی خود باشید زیرا تغییر کشور نه تنها به سادگی امکان پذیر نیست بلکه عاقلانه هم نیست که در این شرایط سخت پناهجویی ترکیه چند سال اضافه‌تر صبر کرد.

روند مصاحبه‌ها و خروج از ترکیه به امریکا در سال جدید میلادی و با توجه به سهمیه‌ی سال ۲۰۱۸ از سر گرفته خواهد شد.