برای درخواست دادن پناهندگی در ترکیه می توانید هم به صورت قانونی وارد ترکیه شوید و یا اگر امکان ورود قانونی ندارید می توانید به صورت غیر قانونی وارد شده و درخواست دهید. ورود به صورت قانونی برای ایرانیان به همراه صدور ویزای سه ماهه در مرز ترکیه خواهد بود که همان ویزای توریستی است و پس از ورود می توانید برای پناهندگی اقدام کنید