در فرودگاه باید روند مهاجرتی شما انجام شود و برگه ی اقامت دائم شما صادر می شود. باید توجه داشته باشید که این برگه را باید برای همیشه نگه دارید چون حتی برای بازنشستگی شما اصل این برگه لازم است. بعد شما را به محل اقامت موقتی برده و در هفته های اول امور اداری شما انجام می شود و می بایست برای اجاره ی محل زندگی خود نیز اقدام کنید. 

معمولا در فرودگاه مترجم نیز وجود دارد و کارمندان اداره ی مهاجرت شما را راهنمایی می کنند