بله شما این حق را دارید که در هر کجای کانادا که مایل باشید زندگی کنید و از روز دوم به بعد می توانید شهر خود را عوض کنید و در اداره ی مهاجرت شهر مورد نظر ثبت نام کنید. مزایای شما قطع نمی شود و فقط می بایست در منزل یکی از دوستان زندگی کنید تا برای خودتان خانه ای اجاره کنید