شما می توانید به هر میزانی که مایل هستید پول به همراه خود داشته باشید اما بر طبق قانون چنانچه بیش از ده هزار دلار به همراه دارید باید اعلام کنید و مدارک بانکی لازم را هم به همراه داشته باشید از قبیل پرینت حساب بانکی تان که مشحص شود این پول در کجا نگه داری شده و متعلق به کیست. چنانچه آن را گزارش نکنید و ماموران مرزی متوجه شوند پول شما مصادره شده و در اکثر موارد بازکشت داده نخواهد شد.