چنانچه تاریخ پرواز شما تعیین شده باشد اما هنوز مجوز خروج شما صادر نشده است حتما با اداره ی پلیس شهر محل اقامت خود و اداره ی آسام تماس بگیرید تا آنها این موضوع را پیگیری کنند.