خیر. پناهندگان سوریه ای سهمیه ای جداگانه دارند و دلیل اصلی ازدیاد و افزایش تعداد کل پناهجویان است. اما با توجه به امکانات محدود سفارت ها از قبیل تعداد اتاق های مصاحبه و کارمندان هر افزایشی در تعداد پناهندگان باعث افزایش روند اسکان مجدد می شود.