هیچ تاریخ دقیقی وجود ندارد زیرا زمان پناهجویی تابع عوامل بسیار زیادی است که مستقیما یا به صورت غیر مستقیم بر این زمان تاثیر می گذارد. مثلا زلزله ی وان و یا کودتای نافرجام استانبول در سال ۲۰۱۶ به صورت غیر مستقیم بر روی زمان پناهجویی تاثیر داشت و دستورالعمل دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ مبنی بر توقف موقت پروسه ی پناهجوپذیری تاثیر مستقیم داشت. اما با توجه به تعداد پناهجویان میانگین پروسه ی پناهجویی برای افرادی که بعد از سال ۲۰۱۴ وارد ترکیه شده اند حددود ۴ سال است.