انتخاب کشور حق شما نیست اما سازمان ملل تلاش می کند شما را در جای اسکان دهد که دوست و فامیل داشته باشید. با توجه به تغییرات قانونی و افزایش تعداد پناهندگان به خصوص از سال ۲۰۱۵ به بعد تعداد زیادی در صف مصاحبه برای اسکان مجدد در کانادا هستند و سازمان ملل پیشنهاد می دهد که برای خروج سریعتر از ترکیه کشور شما را تغییر دهد. چنانچه به هر دلیلی باید زودتر از ترکیه خارج شوید این می تواند راه مناسبی باشد. توصیه می کنیم که ویدیوهای همایش سازمان در نوامبر ۲۰۱۶ را ببینید که در این باره مفصل صحبت شده است.