خیر دستورالعمل دونالد ترامپ که در ماه فوریه ی ۲۰۱۷ صادر شد فقط به معنی توقف موقت انجام پروسه ی پناهجویان به مدت ۱۲۰ روز بود تا بتوانند در سیستم خود بازنگری ای انجام دهند. بعد از تغییرات حقوقی و قانونی که انجام شد پرونده های جدید برای مدتی پذیرش نشدند و این به معنی توقف کامل روند پذیرش پناهندگان نیست.