خیر. دولت کانادا همچنان پناهندگان سازمان ملل را می پذیرد اما به دلیل افزایش تعداد پناهجویان از سال ۲۰۱۴ به بعد و سهمیه ی محدود سالانه ی پذیرش پناهندگان این روند بسیار طولانی تر از گذشته است. در گذشته تقریبا روند اسکان مجدد یک سال طول می کشید که از سال ۲۰۱۵ به بعد این روند تقریبا دو برابر شده است.