بله. اطلاعاتی که شما در طول مصاحبه ارائه می کنید به صورت محرمانه باقی خواهد ماند و در اختیار شخص یا سازمان دیگیری قرار داده نخواهد شد و تلاش کنید که در فرصت موجود تمام شرایط و مشکلات خود را توضیح دهید. توصیه می کنیم که ویدیوهای همایش سازمان را در این زمینه بیبنید.