طبق قوانین ترکیه خیر مگر برای دریافت مجوز کار اقدام کرده باشید و این اجازه به شما داده شده باشد. اما در خیلی از شهرها پناهجویان برای امرار معاش به صورت غیر قانونی کار می کنند. در مواردی حقوق این افراد ضایع شده است و کارفرما حقوق آنها را پرداخت نکرده و راه قانونی ای هم برای پیگیری این مورد وجود ندارد. سعی کنید کارهایی پیدا کنید که روزانه حقوق شما را بدهند و یا حداقل به صورت هفتگی حقوق خود را دریافت کنید که خطر عدم دریافت حقوق ماهانه ی خود را کاهش دهید.

کار کردن در ترکیه سخت است و در خیلی از موارد پناهجویان شیفت های کاری طولانی و حقوق پایینی دارند. خیلی از مواقع به صورت ۱۲ ساعت کار باید کرد و جنانچه خوش شانس باشید کارفرما غذای روزانه ی شما را فراهم کرده و یا سرویس ایاب و ذهاب در اختیار شما قرار م یدهد.