خیر ما توصیه نمی کنیم که این کار را انجام دهید چون چنانچه به ایران بازگردید و مشکلی برای شما پیش نیاید می تواند سوالی باشد برای صحت ادعای شما برای پناهندگی در سازمان ملل. بهتر است که پارتنر شما خودشان به ترکیه آمده و به شما بپیوندند