از ماه مارچ ۲۰۱۵ دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل پیش شماره های جدید برای شماره پرونده ها معرفی کرده است. این ها تنها به منظور بهبود مسایل تکنیکی و داخلی سازمان ملل بوده و هیچ تاثیری بر روند پناهجویی افراد ندارد

در حال حاضر ۷ نوع شماره پرونده در دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه به شرح زیر وجود دارد

385-XXCXXXX

414-XXCXXXX

969-XXCXXXX

826-XXCXXXX

457-XXCXXXX

898-XXCXXXX

495-XXCXXXX