بله. تمام اطلاعات دریافتی مربوط به برنامه ی پناهجویی سازمان کاملا امن و محفوظ می ماند و با افراد دیگر به اشتراک گذاشته نخواهد شد. فرم پناهجویی سازمان نیز از راه های امن الکترونیکی ارسال می شود که امنیت آنها را تامیین کند