خیر. سازمان دگرباشان ایرانی یک سازمان غیر دولتی است و درامدهای خود را از طریق کمک های مردمی کسب می کند و تعداد پناهجویانی که پرونده هایشان را دنبال می کند تاثیری در درامدهای سالانه سازمان ندارد. برخی شایعات وجود دارد که به میزان هر پرونده سازمان دگرباشان ایرانی مبالغی را چه از سازمان ملل و چه از دولت ها دریافت می کند که این تنها شایعه است و حقیقت ندارد. امیدواریم روزی این امکان فراهم شود زیرا چنانچه درامدهای سازمان بیشتر باشد کیفیت کمک های سازمان نیز افزایش خواهد یافت