چنانچه توسط دفاتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهنده شناخته شده اید و پرونده ی شما به استرالیا برای اسکان مجدد ارجاع شده باشد می بایست یک سری فرم های خاص را تکمیل کنید و برای دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل ارسال نمایید. پس از دریافت فرم توسط سازمان ملل آنها اطلاعات شما را به سفارت استرالیا در ترکیه ارجاع خواهند داد تا بررسی های اولیه بر روی پرونده ی شما آغاز شده و در هایت تاریخ مصاحبه ای برای شما در نظر گرفته شود

توصیه می شود که فرم هایتان را به صورت آنلاین تکمیل کنید چون هم خوانا تر خواهند بود و هم راحت تر. می توانید این فرم ها را در سایت اداره ی مهاجرت استرالیا پیدا کنید. لطفا توجه داشته باشید که زمان تکمیل فرم ها باید یک دستگاه پرینتر در دسترس داشته باشید چون بعضی از فرم ها قابل ذخیره کردن نیستندفرم اصلی مورد نیاز را می توانید در این آدرس پیدا کنید و به صورت آنلاین آن را تکمیل نمایید فرم سفارت استرالیا