سازمان دگرباشان ایرانی می تواند از ابتدای مراحل پناهندگی با شما همراه شود و می توانید در موارد مختلف از خدمات مشاوره سازمان استفاده کنید. همچنین سازمان گزارش کاملی از وضعیت دگرباشان ایرانی برای اداره ی مهاجرت و وکیل قانونی شما ارسال خواهد کرد که به تصمیم گیری آنها کمک کند. همچنین معمولا در دادگاه هی پناهندگی شما نماینده ای از طرف سازمان شرکت خواهد کرد