ما با این افراد در ارتباط نیستیم و با کسانی که قبلا به دیگر دگرباشان کمک کرده اند نیز نتوانسته ایم ارتباط برقرار کنیم. لازم به ذکر است که در صورت مشورت با اشخاصی همچون کسانی که در انتقال شما به آن کشور کمک کرده اند، دوست، یا هر شخص غیرمتخصص در باره ی صحت اطلاعات او مطمئن شوید. به عبارت دیگر با هر شخصی که ادعا کرد در باره ی این موضوع مطلع است مشورت نکنید

ما نمی توانیم شما را به کسانی معرفی کنیم که شما را به صورت غیر قانونی از ایران خارج می کنند مگر در موارد خاصی که با ما تماس گرفته شده باشد یا امکان تایید و صحت ادعای فرد نقل و انتقال دهنده را داشته باشیم