بله. شما می توانید زمانی که پناهجو هستید درخواست اجازه ی کار دهید. در صورتی که شغلی گرفتید و درآمدی کسب کردید اگر حقوق شما کفاف مخارج اولیه ی شما را ندهد کمک مالی دولتی قطع نخواهد شد.