پناهندگان در بدو ورود چنانچه آشنا یا دوستی داشته باشند می توانند آنجا ساکن شوند تا به درخواست دریافت کمک های مالی و دریافت خانه های دولتی آنها رسیدگی شود اما اگر آشنایی در کانادا ندارند می توانند به شلتر بروند (خانه هایی که از طرف دولت کانادا در اختیار افراد قرار می گیرد) اما در کل شخص پناهجو می تواند در جایی که مایل باشد زندگی کند و حتی به شهر دیگری برود