در صورت ورود غیر قانونی، در فرودگاه شما می توانید درخواست پناهندگی خود را ارائه کنید. چنانچه قانونی وارد کانادا شده باشید در هر شهری از کانادا در اداره ی مهاجرت می توانید درخواست پناهندگی بدهید