در صورتی که درخواست پناهندگی شما از کشوری اروپایی رد شده باشد و در معرض بازپس فرستادن قرار داشته باشید و در نتیجه ترسی از هرگونه شکنجه و یا مجازات داشته باشید، می توانید از کانادا درخواست پناهندگی کنید. البته آمریکا از این قاعده مستثناست یعنی شما نباید از خاک آمریکا وارد کانادا شده باشید. چنانچه قبلاً به کشور اروپایی سفر کرده اید ولی درخواست پناهندگی نداده اید باید جواب قانع کننده ای را برای دلیل عدم درخواست پناهندگی در کشور مربوطه ارائه کنید چون از شما سوال می شود که چجرا در آن کشور که از امنیت برخوردار بودید درخواست نداده اید؟