اینکه شما به طور قانونی یا قیر قانونی وارد کانادا شده باشید مهم نیست. در هر حال شما می توانید درخواست پناهندگی دهید. تنها باید اثبات کنید که شرایط شما در کشورتان به گونه ایست که اگر برگردید ممکن است مورد اذیت و آزار و شکنجه یا مجازات قرار گیرید