حمایت قانونی به حالتی گفته می شود که شخص دارای حمایت مالی و قانونی می باشد اما اقامت دائم را دریافت نکرده. به این اشخاص پناهجو گفته می شود. معمولاً بین درخواست پناهندگی تا برگزاری دادگاه پناهجو از حمایت قانونی برخوردار است