برای دریافت این کمک با شما مصاحبه ای تلفنی انجام می شود. چنانچه از کمک مالی دولتی استفاده می کنید هزینه ی حقوقدان از طرف اداره ی مهاجرت پرداخت می شود. چنانچه از این کمک ها استفاده نمی کنید از طرف اداره ی مهاجرت بررسی ای صورت می گیرد و در صورت اثبات پایین بودن درآمد شما، به شما کمک حقوقی تعلق می گیرد